Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion om handlingsplan för att säkra tillgången på allmänläkare i Västra Götalandsregionen

Eva Olofsson (V), med flera, har lämnat en motion där de föreslår en handlingsplan för att säkra tillgången på specialister i allmänmedicin inom Västra Götalandsregionen (VGR).

Samtliga remissinstanser hänvisar till att det pågår arbete i VGR som sammanfaller med motionens intentioner. Remissvaren pekar även på att det både på regional och nationell nivå finns områden som kan fortsätta utvecklas med syfte att bidra till en positiv utveckling av tillgången på specialister i allmänmedicin. Utifrån pågående utvecklingsarbete på förvaltningsnivå, regionala insatser samt analys av förvaltningarnas remissvar bedömer koncernkontoret att motionens syfte är uppnått.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag
V reserverar sig

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och