Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information

Sammanträde med regionfullmäktige, tisdagen den 9 oktober 2018 på Eriksbergshallen, Maskingatan 11, Göteborg

Tider

  • Klockan 09.00 - Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan
  • Klockan 09.30 - Sammanträdet startar
  • Klockan 11.30 - Avtackning av ledamöter som lämnar regionfullmäktige
  • Klockan 13.00 - Utdelning av Parasportstipendium 2018

Inledande formalia

  • Mötets öppnande
  • Upprop
  • Val av justerare
  • Justeringsdatum

Beslutsärenden

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

2. Frågestund

3. Interpellation av Eva Olofsson (V) om behovet av geriatrisk kompetens

4. Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2017

5. Koncernprognos 31 maj 2018 – upphävande av beslut om höjning av så kallat brutet tak

6. Förslag till medarbetarpolicy

7. Översyn av policy och riktlinjer för föreningsbidrag, ekonomiskt stöd till det civila samhället

8. Principer för privata vårdgivares anslutning till det nya kärnsystemet som upphandlas inom programmet Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM)

9. Förslag till ändrad inriktning för delårsrapport mars från 2019

10. Redovisning av partistödets användning 2017

11. Förslag till ny zonstruktur för Västtrafik

12. Västtågsutredningen – Komplettering av Målbild Tåg 2035

13. Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

14. Motionsbalans och redovisning av bifallna motioner

15. Motion av Patrik Silfverklinga (SD) och Magnus Harjapää (SD) om att använda ultraviolett ljus mot multiresistenta bakterier i sjukhusmiljöer

16. Motion av Karin Engdahl med flera (S) om regionala yrkesvux för länets företag och arbetsgivares kompetensförsörjning

17. Motion av Anne-Charlotte Karlsson (S) om Västra Götalandsregionen som attraktiv och levande kulturregion

18. Motion av Alex Bergström (S) och Håkan Linnarsson (S) om litteraturläsning som komplement

19. Motion av Eva Olofsson med flera (V) om en mer jämlik tandvård

20. Motion av Janette Olsson (S) om att utreda självvald inläggning vid psykiatrisk sjukdom

21. Anmälan av inkomna motioner

22. Anmälningsärenden

23. Valärenden


Mer information kring handlingarna finner du här!
Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och