Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion av Patrik Karlsson (S) om att använda regionens samordningsförbund

Patrik Karlsson (S) föreslår i en motion att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att initiera en dialog med berörda myndigheter i syfte att få flyktingmottagandet att fungera effektivt. För detta behövs enligt motionären ett samlat ansvar och större samordning av boende, utbildning, hälso- och sjukvård, arbetsmarknadsfrågor och ersättningsmodeller.

I Västra Götaland finns 14 samordningsförbund som omfattar samtliga kommuner. Motionären vill att Västra Götalandsregionen initierar en dialog med samordningsförbunden för att underlätta de nyanländas väg in på arbetsmarknaden och anser att initiativet kan undanröja de matchningsproblem som finns på arbetsmarknaden.

Motionen har skickats på remiss till tre instanser varav två anser att den är besvarad och en vill att den bifalls.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige anse motionen besvarad med hänvisning till redan pågående arbete mellan Västra Götalandsregionen och samordningsförbunden.

Beslut: enligt förslag
S reserverade sig till förmån för eget yrkande

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och