Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Bokslutsdispositioner 2017

För bokslutsdispositioner 2017 föreslås att gällande regelverk tillämpas, med hänsyn tagen till den framtagna modellen för bedömningen av sjukhusens negativa resultat ställt i relation till hur väl respektive sjukhus når måluppfyllelse och förbättringar inom de högprioriterade områdena. Resterande negativt eget kapital 2017 kommer att avskrivas i samband med bokslutsdispositioner för 2018 om förvaltningen har en ekonomi i balans och uppfyller vårdgarantin för räkenskapsåret 2018. Hänsyn har också tagits till beslut om nyttjande av eget kapital för 2018. Sammantaget innebär bokslutsdispositionerna att moderförvaltningen tillförs 250,4 miljoner kronor i eget kapital.

Regionfullmäktige föreslås:

  • godkänna förslaget till bokslutsdisposition som innebär att moderförvaltningen får 250,4 miljoner kronor i eget kapital
  • godkänna kompletterande regelverk för fastställande av eget kapital för sjukhusstyrelserna
  • fastställa eget kapital per 2018-01-01 för akutsjukhusen med kompletterande regelverk till -244,4 miljoner kronor för Sahlgrenska universitetssjukhuset, - 14,2miljoner kronor för NU Sjukvården, -93,0 miljoner kronor för Södra Älvsborgs sjukhus, 2,7 miljoner kronor för Skaraborgs sjukhus, -16,9 miljoner kronor för Kungälvs sjukhus, 0,6 miljoner kronor för Frölunda Sjukhus, -12,3 miljoner kronor för Alingsås sjukhus och 4,5 miljoner kronor för Angereds närsjukhus
  • besluta enligt kompletterande regelverk för sjukhusstyrelserna att kvarstående negativt eget kapital per 2018-01-01 skrivs av i samband med bokslutsdispositioner för 2018 om sjukhusstyrelserna vid utgången av 2018 redovisar en ekonomi i balans och uppfyller vårdgarantin
  • fastställa eget kapital per 2018-01-01 för övriga styrelser och nämnder i enlighet med förslaget i tabell Bokslutsdispositioner i tjänsteutlåtandet.
  • bevilja framställan från styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus att få underskottet från 2017 reducerat med 3,3 miljoner kronor för fastställd merkostnad för den avtalslösa perioden för laboratoriereagenser
  • avslå begäran från styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus om att få underskott från 2017 reducerat med 18 miljoner kronor respektive 24 miljoner kronor
  • avslå begäran från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset att få underskottet från 2017 reducerat med 94 miljoner kronor
  • anse begäran från styrelsen för Alingsås lasarett att i enlighet med den inriktning som regionfullmäktige angivit i beslutet om delårsrapport augusti, få årets negativa ekonomiska resultat prövat och avskrivet besvarad
  • avslå begäran från styrelsen för Västra hälso- och sjukvårdsnämnden att få underskottet hanterat i samband med bokslutsdispositionerna och anses härmed besvarad.

Beslut: enligt förslag

S och SD väljer att inte delta i beslutet
V reserverar sig till förmån för eget yrkande

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och