Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information

Sammanträde med regionfullmäktige, tisdagen den 21 november 2017 på Estrad, Bryggaregatan 2, Alingsås

Tider

 • Sändningen startar klockan 09.00 med en genomgång av ärendelistan
 • Sammanträdet startar klockan 09.30
 • Utdelning av folkhälsopris 2017 och jämställdhetspris 2017 klockan 13.00.

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
  Diarienummer 2016-02675

 2. Frågestund
  Diarienummer 2016-02127

 3. Interpellation av Carina Örgård (V) om stängning av vårdcentraler
  Diarienummer RS 2017-05216

 4. Interpellation av Annica Erlandsson (S) om regionens arbete med suicidprevention
  Diarienummer RS 2017-05217

 5. Delårsrapport augusti 2017
  Diarienummer RS 2017-04127

 6. Kompletteringsbudget 2018 samt flerårsplan 2019 och 2020
  Diarienummer RS 2017-04990

 7. Utvärdering av medborgardialog
  Diarienummer RS 2016-04568

 8. Införande av vårdepisodersättning inom höft/knäproteskirurgi, obesitaskirurgi och ryggkirurgi
  Diarienummer RS 2017-04890

 9. Samarbetsavtal om produkter inom nutrition och blås- och tarmdysfunktion
  Diarienummer RS 2017-04892

 10. Nytt samverkansavtal och bolagsordning Almi Företagspartner Väst AB
  Diarienummer RS 2017-04738

 11. Avtal om storstadsinvesteringar - Sverigeförhandlingen
  Diarienummer RS 2017-04679

 12. Justeringar och förtydliganden i reglementen med anledning av ny kommunallag med mera
  Diarienummer RS 2017-04574

 13. Reglemente och samverkansavtal för arkivnämnden Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad
  Diarienummer RS 2017-01759

 14. Föreskrifter och riktlinjer för arkiv- och informationshantering
  Diarienummer RS 2017-04183

 15. Förlängning och justering av strategin Jämställt Västra Götaland
  Diarienummer RS 2016-00013

 16. Policy för attest och utanordning
  Diarienummer RS 2017-02666

 17. Revidering av kulturstrategin En mötesplats i världen
  Diarienummer RS 2017-03113

 18. Uppdatering av regler för partistöd
  Diarienummer RS 2016-00408

 19. Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner
  Diarienummer RS 2017-04636

 20. Motion av Eva Olofsson (V) med flera - Upphandla kollektivtrafik med personalövergång och krav på kollektivavtal
  Diarienummer RS 2016-07484

 21. Motion av Eva Olofsson (V) och Nadia Moussa (V) om avgiftsfri influensavaccinering för riskgrupper
  Diarienummer RS 2016-01725

 22. Motion av Johanna Johansson (SD) om att belöna medborgare som visat civilkurage
  Diarienummer RS 2016-07280

 23. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om att ansluta sig till 100million lives
  Diarienummer RS 2016-07281

 24. Motion av Magnus Harjapää (SD) och Heikki Klaavuniemi (SD) om att implementera rTMS-behandling i Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2017-01637

 25. Motion av Claes Redberg (S) och Christer Ahlén (S) om Västra Götalandsregionens initiativ inför regionala miljömål 2020-2030
  Diarienummer RS 2016-06044

 26. Anmälan av inkomna motioner

 27. Valärenden
  - Arvodesberedningen – avsägelse från ersättare Christina Oskarsson (S)
  - Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

Anmälningsärenden

 1. Länsstyrelsens beslut om valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län
  Diarienummer RS 2016-02769

Information

A. Utdelning av folkhälsopris 2017 och jämställdhetspris 2017 kl. 13.00.


För mer information kring dagens ärenden, läs handlingarna här eller lyssna på genomgången av ärendelistan. (som du hör innan mötets början)

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och