Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden


Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 19 september 2017 på Lindholmen Conferens Centre, Science Park, Lindholmspiren 5, Göteborg

Tider

 • Sändningen startar klockan 09.00 med en genomgång av ärendelistan
 • Sammanträdet startar klockan 09.30
 • Sammanträdet ajurnerar för lunch, klockan 12.00
 • Utdelning av kulturpriset 2017, klockan 13.00
 • Sammanträdet fortsätter, cirka klockan 13.30

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
  Diarienummer RS 2016-02675

 2. Frågestund
  Diarienummer RS 2016-02127

 3. Interpellation av Susanne Larsson (S) om tillgängligheten till BUP
  Diarienummer RS 2017-04041

 4. Interpellation av Karin Engdahl (S) om vårdnära arbetsuppgifter
  Diarienummer RS 2017-04060

 5. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Budget 2018 samt plan för verksamheten
  Diarienummer RS 2017-01660

 6. Policy för styrning i Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2017-00110

 7. Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv
  Diarienummer RS 2016-05152

 8. Nytt reglemente för krisledningsnämnden
  Diarienummer RS 2017-01429

 9. Nytt reglemente för revisorskollegiet
  Diarienummer RS 2016-06847

 10. Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030
  Diarienummer RS 2016-00429

 11. Tillämpningsanvisningar avseende OPF-KL respektive PBF för förtroendevalda
  Diarienummer RS 2017-01219

 12. Revisionsenhetens lokaler i nya Regionens hus
  Diarienummer RS 2016-00404

 13. Motion av Karin Engdahl (S) om att få fler att vilja arbeta heltid
  Diarienummer RS 2016-05990

 14. Motion av Eva Olofsson (V) om försök med 30 timmarsvecka
  Diarienummer RS 2016-06422

 15. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Caroline Nordengrip (SD) om att utveckla folkhögskolorna
  Diarienummer RS 2016-04437

 16. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om sprututbytesprogram
  Diarienummer RS 2016-00562

 17. Motion av Alex Bergström (S) med flera om att skapa moderna beredskapsjobb i regional och kommunal förvaltning
  Diarienummer RS 2016-04432

 18. Motion av Karin Engdahl (S) med flera om kompetensutveckling och ökad attraktionskraft för regionen genom möten
  Diarienummer RS 2016-06424

 19. Motion av Jim Aleberg (S) med flera om översyn av fördelning av forskningsmedel
  Diarienummer RS 2016-07284

 20. Anmälan av inkomna motioner

 21. Valärenden
  - Regionstyrelsen – avsägelse från ersättare Patrik Karlsson (S)
  - Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

 22. Anmälningsärende

Information

A. Utdelning av regionens kulturpris 2017 kl. 13.00
B. Rapport om Unga landsbygdspriset i Väst
C. Information om årets planering av revisionen

För mer information kring dagens ärenden, läs handlingarna här eller lyssna på genomgången av ärendelistan, innan mötets början!

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och