Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Revisionsberättelse för 2016 års verksamhet

Revisorerna föreslår att samtliga nämnder, styrelser, beredningar och kommittéer och deras ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2016.

Revisorerna riktar anmärkning mot hälso- och sjukvårdsstyrelsen för bristande intern styrning och kontroll och mot västra hälso- och sjukvårdsnämnden på grund av medvetet brott mot lagen om offentlig upphandling. Revisorerna bedömer emellertid att styrelser, nämnder och beredningar i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt ställt till regionfullmäktiges uppdrag och riktlinjer.

Revisorerna bedömer vidare att:

  • Resultatet i allt väsentligt är förenligt med regionfullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
  • Den interna kontrollen i allt väsentlig är tillräcklig.
  • Räkenskaperna i allt väsentligt är upprättade i enlighet med den kommunala redovisningslagen.

Regionfullmäktige beslutade i enlighet med revisorernas förslag och beviljade samtliga nämnder, styrelser, beredningar och kommittéer och deras ledamöter ansvarsfrihet för år 2016.

Beslut: enligt förslag

Kommentarer/Tid

11:44

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och