Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 4 april 2017 på Quality Hotell, Nabbensberg 2, Vänersborg

Tider

 • Sändningen startar klockan 09.00 med en genomgång av ärendelistan
 • Sammanträdet startar klockan 09.30
 • Klockan 13.00 - Information om patientnämndernas årsredovisning 2016

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelse och val av ordförande i regionfullmäktige
  Diarienummer RS 2016-02675

 2. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
  Diarienummer RS 2016-02675

 3. Frågestund
  Diarienummer RS 2017-00604

 4. Interpellation av Ann-Christine Andersson (S) om bland annat tillgängligheten till vård
  Diarienummer RS 2017-00758

 5. Interpellation av Carina Örgård (V) om fortsatt vård för åldersuppskrivna ungdomar
  Diarienummer RS 2017-01282

 6. Revisionsberättelse för 2016 års verksamhet
  Diarienummer RS 2017-00491(separat tryck)

 7. Bokslutsdispositioner 2016
  Diarienummer RS 2017-00655

 8. Årsredovisning 2016 för Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2017-00628 (separat tryck)

 9. Revidering av finansiella riktlinjer för Västra Götalandsregionen och dess anknutna stiftelser
  Diarienummer RS 2017-00192

 10. Utredning om alarmeringstjänst i Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2016-05476

 11. Motion av Jim Aleberg (S) och Ann-Christine Andersson (S) om åtgärder mot benskörhet
  Diarienummer RS 2016-03756

 12. Motion av Björn Tidland (SD) och Patrik Silfverklinga (SD) om anslutning till Rökfritt Sverige 2025
  Diarienummer RS 2016-04438

 13. Motion av Daniel Andersson (L) och Mariella Olsson (L) om mammografi för kvinnor 75 år och äldre
  Diarienummer RS 2016-00390

 14. Motion av Håkan Linnarsson (S) och Lena Hult (S) om regiongemensam tillgänglighetsservice
  Diarienummer RS 2016-06043

 15. Anmälan av inkomna motioner

 16. Valärenden
  - Revisionskollegiets förslag till val
  Diarienummer RS 2016-03733

  - Valberedningens förslag till val

 17. Eventuellt fortsättning interpellationer

Anmälningsärenden

 1. Anmälningsärenden
  Diarienummer RS 2017-00030

Information kl. 13.00

A. Information om patientnämndernas årsredovisning 2016


Handlingarna finns att hämta här!
Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och