Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 29 november 2016 i Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Tider

Kl 09.00 Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan
Kl 09.30 Sammanträdet startar
Kl 13.00 Utdelning av folkhälsostipendium

Under dagen så kommer även information om programmet 3R-Framtidens vårdinformationsmiljö att ges.

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
  Diarienummer RS 2016-02675

 2. Frågestund
  Diarienummer RS 2016-02127

 3. Interpellationer

  - David Lindh (SD) om Gottfriesmottagningen
  Diarienummer RS 2016-06687

  - Håkan Lösnitz (SD) om tolktjänster
  Diarienummer RS 2016-05594

  - Lena Malm (S) om rabatter inom kollektivtrafiken
  Diarienummer RS 2016-07030

  - Claes Redberg (S) om dialog kring strandskydd i Västra Götaland
  Diarienummer RS 2016-07029

  - Eva Olofsson (V) om införande av vårdval i mödravården
  Diarienummer RS 2016-07034

  - Håkan Linnarsson (S) om jämlik och kvalitativ vård med så korta köer som möjligt
  Diarienummer RS 2016-07042

 4. Delårsrapport augusti 2016 Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2016-05931 (separat tryck)

 5. Principer för finansiering av kärnsystem inom programmet 3R-Framtidens vårdinformationsmiljö
  Diarienummer 2016-03484

 6. Redovisning av partistödets användning 2015 och utbetalning av partistöd 2017
  Diarienummer 2016-00408

 7. Svar på patientnämndernas skrivelser om förtydligande av den politiska organisationen avseende budgetordning och organisation
  Diarienummer RS 2016-04127

 8. Förändrad inriktning för Västtrafik ABs uppdrag om pris- och sortiment steg 1
  Diarienummer RS 2016-06696

 9. Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020 med långsiktig utblick till 2035
  Diarienummer RS 2015-03964

 10. Riktlinjer för fastställande av folktandvårdens prislista för 2017
  Diarienummer RS 2016-06555

 11. Försäljning av del av fastigheten Borås Solhem 1
  Diarienummer RS 2016-05794

 12. Handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter
  2017-2020
  Diarienummer RS 2016-04303

 13. Anpassning till nationellt system för tandvård för unga 20-23 år
  Diarienummer RS 2016–05546

 14. Valkretsindelning för Västra Götalands läns landsting
  Diarienummer RS 2016-02769

 15. Långsiktig inriktning för Göteborgs botaniska trädgård
  Diarienummer RS 2016-06188

 16. Motionsbalans och redovisning av bifallna motioner
  Diarienummer RS 2016-03036

 17. Motion av Karin Engdahl med flera (S) om en regional strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
  Diarienummer RS 2016-01333

 18. Motion av Matz Dovstrand (SD) om inrättande av resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck
  Diarienummer RS 2016-01331

 19. Motion av Kjell Nordström (S) om att inrätta ett utredningsorgan inom regionen – Regionens Offentliga Utredningar, ROU
  Diarienummer RS 2016-00509

 20. Motion av Kjell Nordström (S) om att inrätta en utredningstjänst för regionfullmäktiges ledamöter
  Diarienummer RS 2016-00508

 21. Motion av Jonas Andersson (L) om valfrihet inom högspecialiserad vård
  Diarienummer RS 2016-00309

 22. Motion av Eva Olofsson med flera (V) om rätt till heltid och deltid som en möjlighet
  Diarienummer RS 2016-02298

 23. Motion av Heikki Klaavuniemi med flera (SD) om antibiotikafri mat i regionens verksamheter
  Diarienummer RS 2016-03195

 24. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om att tillsammans med kommunerna vitalisera Brysselkontoret
  Diarienummer RS 2016-01309

 25. Motion av Eva Olofsson med flera (V) om fria besök på ungdomsmottagningar
  Diarienummer RS 2016-01334

 26. Anmälan av inkomna motioner

 27. Anmälningsärenden

 28. Valärenden
  - Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

 29. Eventuellt fortsättning interpellationer
Handlingarna finns att hämta här.
Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och