Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Sammanträde med regionfullmäktige måndagen den 10 oktober 2016 i Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Tider

Måndagen den 10 oktober – Temadag

Kl 09.00 Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan
Kl 09.30 Sammanträdet startar. Upprop, val av justerare
Kl 19.40 Diskussion om framtida regionbildning
Kl 12.00 Lunchpaus
Kl 13.00 Fortsättning om framtida regionbildning

Tisdagen den 11 oktober

Kl 09.25 Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan
Kl 09.30 Sammanträdet startar. Plenum samt utdelning av Parasportstipendiet 2016
Kl 12.00 Lunchpaus
Kl 13.00 Sammanträdet fortsätter

Se tisdagens möte härPlenum

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
  Diarienummer RS 2016-02675

 2. Frågestund
  Diarienummer RS 2016-02127

 3. Interpellation
  - Alex Bergström (S) om Västra stambanan
  Diarienummer RS 2016-06089

 4. Förslag till nya ägardirektiv för regionens hel-och majoritetsägda aktiebolag
  Diarienummer RS 2016-05303

 5. Ovillkorat aktieägartillskott till Västtrafik AB
  Diarienummer RS 2016-05295

 6. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Budget 2017 och plan för verksamheten
  Diarienummer RS 2016-03032

 7. Policy för inköp
  Diairenummer RS 2016-03129

 8. Miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2020
  Diarienummer RS 2016-05464

 9. Avveckling av Samrehab Mark-Svenljunga
  Diarienummer RS 2016-05737

 10. Kostnadsuppräkning av taxor för intygsskrivning
  Diarienummer RS 2016-05552

 11. Motion av Johanna Johansson med flera (SD) om avskaffad patientavgift för äldre patienter, 85+
  Diarienummer RS 2016-03196

 12. Anmälan av inkomna motioner

 13. Anmälningsärenden

 14. Valärenden
  - Arvodesberedningen – vakant ersättarplats för Miljöpartiet
  - Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

Handlingar finner du här!

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och