Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 20 september 2016 i Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Tider

Kl 09.00 Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan
Kl 09.30 Sammanträdet startar
Kl 13.00 Utdelning av Kulturpriset 2016

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
  Diarienummer RS 2016-02675

 2. Frågestund
  Diarienummer RS 2016-02127

 3. Interpellationer

  - Annette Ternstedt (V) om sommarsituationen i vården
    Diarienummer RS 2016-05542

  - Håkan Linnarsson (S) om väntetider och tillgängligheten inom den specialiserade vården
    Diarienummer RS 2016-05594

 4. Vidareutveckling av Sahlgrenska Science Park, justerade avtal och bolagsordning
  Diarienummer RS 2016-03301

 5. Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2015
  Diarienummer RS 2016-02009

 6. Årsredovisning och ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 för stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmersröds barnhus
  Diarienummer RS 2016-02009

 7. Revisorskollegiets begäran om att väcka ärende om regionens tillämpning av beställar-utförarmodellen
  Diarienummer RS 2016-05016

 8. Förändrad taxa på intyg om alkolås och god man/förvaltarskap enligt regiongemensam prislista
  Diarienummer RS 2016-04476

 9. Motion av Tord Gustafsson (M) om lustfyllda mellanmål för svårt sjuka barn
  Diarienummer RS 2016-00424

 10. Motion av Heikki Klaavuniemi med flera (SD) om att begära en rapport i syfte att klargöra om N2-metoden bör implementeras i den regionala tandvården
  Diarienummer RS 2016-01496

 11. Motion av Patrik Karlsson (S) om en plattform för dialog mellan regionen och näringslivet i Västra Götaland
  Diarienummer RS 2016-01723

 12. Motion av Gert-Inge Andersson (S) och Lena Hult (S) om naturbruksskolor – en nödvändig förutsättning för satsning på gröna näringar och framtidens jobb
  Diarienummer RS 2016-01497

 13. Motion av Eva Olofsson med flera (V) om att ta bort avgiften för mammografiscreening
  Diarienummer RS 2016-00751

 14. Motion av Ann-Christine Andersson (S) om skillnader i förskrivning av NOAK-läkemedel och Waran i Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2016-00844

 15. Motion av Ann-Charlotte Karlsson (S) om en regional bok- och språkbuss för att möte asylsökande i Västra Götaland
  Diarienummer RS 2016-01724

 16. Motion av Hanna Wigh med flera (SD) om kostnadsfria läkemedel för barn i Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2016-04480

 17. Motion av Monica Selin med flera (KD) om att förebygga allergi i Västra Götaland
  Diarienummer RS 2016-00326

 18. Motion av Alex Bergström (S) och Karin Engdahl (S) om mötesstation vid Grohed samt elektrifiering av tågsträckan Håkantorp-Gårdsjö
  Diarienummer RS 2016-03230

 19. Anmälan av inkomna motioner

 20. Anmälningsärenden

 21. Valärenden
  - Arvodesberedningen – avsägelse från ersättare Sven Olsson (MP)
  - Revisorskollegiets förslag till val (utdelas vid mötet)
  - Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

 22. Eventuellt fortsättning interpellationer
Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och