Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 2 februari 2016 i Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Tider

Kl 09.00 - Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan
Kl 09.30 - Sammanträdet startar
Kl 13.00 - Utdelning av Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2015
Kl 13.15 - Information från Sahlgrenska International Care AB

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
  Diarienummer RS 3-2015

 2. Frågestund
  Diarienummer RS 178-2016

 3. Interpellation
  - Eva Olofsson (V) om upphandling av mödravården
    Diarienummer RS 158-2016

 4. Ansvarsfrihet samordningsförbunden för verksamhetsåret 2014
  Diarienummer RS 10-2015

 5. Komplettering av budget 2016 och flerårsplan för 2017 och 2018
  Diarienummer RS 11-2015

 6. Detaljbudget 2016 – medgivande av överskridande av budget
  Diarienummer RS 11-2015

 7. Partistöd 2016
  Diarienummer RS 1373-2014

 8. Ansökan från primärvårdsstyrelsen om förtida utträde ur kontrakt att bedriva vårdcentralsverksamhet avseende fem vårdcentraler
  Diarienummer RS 4025-2015

 9. Regional utvecklingsstrategi för tandvård i Västra Götaland - slutrapport
  Diarienummer RS 3792-2014

 10. Kompletterande område till regional utvecklingsplan för psykiatrin
  Diarienummer RS 875-2013

 11. Förslag om verksamheter som ska samlokaliseras till nya Regionens Hus Göteborg
  Diarienummer RS 2595-2012

 12. Ansökan från Uppsala läns landsting om medlemskap i kommunalförbundet Svensk luftambulans
  Diarienummer RS 3274-2014

 13. Riktlinjer för handikappidrottsstipendium
  Diarienummer 1494-2012

 14. Utökat antal ledamöter i regionfullmäktiges beredning för Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin
  Diarienummer RS 767-2011

 15. Motion av Patric Silfverklinga med flera (SD) om upprustning av kulturhistoriska miljöer
  Diarienummer RS 1271-2015

 16. Motion av Rose-Marie Antonsson med flera (SD) om att inrätta ett screeningprogram för att upptäcka prostatacancer i tid
  Diarienummer RS 448-2015

 17. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om antibiotikafri mat i regionens verksamheter
  Diarienummer RS 1269-2015

 18. Motion av David Lindh (SD) om förbättrad allokering av blodbussen
  Diarienummer RS 446-2015

 19. Motion av Lena Malm och Hans Strandberg (S) om utökat utbud i Närtrafiken
  Diarienummer RS 1654-2015

 20. Motion av Maddelen Larsson med flera (SD) om utbyte av sprutor och kanyler
  Diarienummer RS 1270-2015

 21. Anmälan av inkomna motioner

 22. Anmälningsärenden
  Diarienummer RS 87-2016

 23. Valärenden
  - Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

 24. Eventuellt fortsättning interpellation
Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och