Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Radion informerar

Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 24 november 2015 i Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Tider

Kl 09.15 Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan
Kl 09.30 Sammanträdet startar
Kl (13.00 Utdelning av Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2015) - Utdelningen ställdes in på grund av utrymning och avbrott i förhandlingarna. Jämställdhetspriset delas istället ut vid mötet den 2 februari 2016.


Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
  Diarienummer RS 3-2015

 2. Frågestund
  Diarienummer RS 42-2015

 3. Interpellationer

  - Lars-Erik Hansson (V) om åtgärder mot ojämlik vård i Västra Götalandsregionen
    Diarienummer RS 3657-2015

  - Jan Alexandersson (V) om strukturerat folkhälsoarbete
    Diarienummer RS 3696-2015

  - Patrik Silfverklinga (SD) om föreställning av Regionteater Väst till högstadieskolor i Västra
    Götaland
    Diarienummer RS 3697-2015

  - Matz Dovstrand (SD) om kostnad för vård av personer utan uppehållstillstånd
    Diarienummer RS 3702–2015

  - Helen Eliasson (S) om det allvarliga ekonomiska läget inom hälso- och sjukvården
    Diarienummer RS 3677-2015

  - Anne-Charlotte Karlsson (S) om att stötta Västsvensk filmindustri genom att satsa på
    filmutbildning
    Diarienummer RS 3676 -2015

 4. Delårsrapport augusti för Västra Götalandsregionen (separat tryck)
  Diarienummer RS 12-2015

 5. Tolkförmedling Väst - ansvarsfrihet för 2014 Diarienummer RS 10-2015

 6. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden, Simmersröds barnhus och kommunalförbundet för fastigheten Stretered
  Diarienummer RS 10-2015

 7. Ändring av bolagsordning för Transitio AB
  Diarienummer RS 245-2015

 8. Reviderade finansiella riktlinjer för Västra Götalandsregionen och anknutna stiftelser
  Diarienummer RS 2731-2015

 9. Överlåtelse Agnesbergs folkhögskola till den ideella föreningen Interkulturella folkhögskolan
  Diarienummer RS 990-2014

 10. Förslag till reglementen
  Diarienummer RS 691-2012

 11. Översyn av styrande dokument som regionfullmäktige har antagit
  Diarienummer RS 3433-2014

 12. Rapport om införandet av den nya servicemodellen
  Diarienummer RS 18-2013

 13. Förslag till ändrad hantering av ersättning för tjänstepensionsförmån för förtroendevald med uppdrag mindre än 40 procent
  Diarienummer RS 38-2015

 14. Komplettering av pensionsbestämmelser för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 40 procent
  Diarienummer RS 38-2015

 15. Komplettering av pensionsbestämmelser OPF-KL för förtroendevald med uppdrag mindre än 40 procent
  Diarienummer RS 38-2015

 16. Motionsbalans och redovisning av bifallna motioner
  Diarienummer RS 139-2015

 17. Motion av Gunilla Levén (M) om flexiblare upphandling av Västra Götalandsregionens busstrafik
  Diarienummer RS 688-2013

 18. Motion av Rose-Marie Antonsson (SD) om översyn av rutiner avseende läkares anmälningsplikt gällande medicinskt olämpliga körkortsinnehavare
  Diarienummer RS 3506-2014

 19. Motion av Eva Olofsson (V) och Jessica Wetterling (V) om utökad subvention av glasögonbidrag
  Diarienummer RS 445-2015

 20. Anmälan av inkomna motioner

 21. 1. Anmälningsärenden
  Diarienummer RS 40-2015

 22. Valärenden
  - Revisorskollegiets förslag till val
  - Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)
  Diarienummer RS 3-2015

 23. Eventuellt fortsättning interpellationer
Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och