Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Radion informerar

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 17 april 2012.

Sändningen startar med information av Rolf Johansson

Kl 13.00 Utdelning av miljöstipendier 2012

Kl 13.15 Information om regionens internationella arbete

Handlingar till sammanträdet

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
 3. Tidpunkt för protokollets justering
 4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare (FP) att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 5. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
 6. Frågestund
 7. Interpellationer
  • Tord Gustafsson (M) om anslagen till GöteborgsOperan
  • Patrik Ehn (SD) om strategi för att upptäcka prostatacancer
  • Monica Selin (KD) om patienter som vårdas inom rättspsykiatrin
  • Linn Brandström (M) om regionens hantering av hjälpmedel
 8. Revisionsberättelser för 2011 års verksamhet
 9. Årsredovisning 2011 för Västra Götalandsregionen
 10. Redovisning 2011 för patientnämndsverksamheten
 11. Regional utvecklingsstrategi för tandvård i Västra Götaland
 12. Uppdrag om seminarium kring klimatförändringar
 13. Förslag till högkostnadsskydd i öppen hälso- och sjukvård samt översyn av vissa patientavgifter inom Västra Götalandsregionen
 14. Patientavgifter i Västra Götalandsregionen
 15. Tilläggsbudget 2012
 16. Motion av Karin Greenberg (C) om byråkrati om kostnadsersättning förhindrar vård till europeiska patienter
 17. Motion av Karin Greenberg (C) om att motivera rökstopp inför operation
 18. Motion av Ann-Christin Simonsson (C) om att pröva att inrätta en investeringsfond för ungas utveckling och hälsa
 19. Motion av Jimmie Stranne (SD) om medborgarförslag
 20. Motion av Roland Abwin (SVG) om att reformera tandvården
 21. Motion av Birgitta Losman m.fl. (MP) om modern och trygg ambulanssjukvård
 22. Anmälan av inkomna motioner
 23. Valärenden (utdelas vid mötet)
  • Valberedningens förslag till val
  • Revisorskollegiets förslag till val
 24. Ev. fortsättning interpellationer
Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och