Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion om regionens ansvar för jämlik primärvård i hela Västra Götaland

Helen Eliasson (S) och Håkan Linnarsson (S) föreslår i en motion att hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska genomföra en utvärdering av vårdvalets effekter för möjligheterna att erbjuda en jämlik vård i hela regionen, samt ta fram förslag till ny Krav- och kvalitetsbok som bättre är anpassad efter lokala förutsättningar och behov.

Eftersom handläggningen av motionen dragit ut på tiden, har motionen skickats på två remissomgångar till primärvårdsstyrelsen, styrelsen för NU-sjukvården, norra hälso- och sjukvårdsnämnden, södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och hälso- och sjukvårdsstyrelsen som sammanställande.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad mot bakgrund av följande punkter:

  • Genom att i ersättningssystemet ta hänsyn till geografiska, socioekonomiska och demografiska förutsättningar, har regionfullmäktige så långt det är möjligt, försökt jämna ut dessa skillnader och skapa förutsättningar för en jämlik vård.
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att ytterligare anpassning av Krav- och kvalitetsbokens krav utifrån lokala förutsättningar, som till exempel tillgången på bemanning och kompetens, är problematisk eftersom befolkningens behov bör vara styrande för vården i Västra Götalandsregionen.
  • Det slutliga utfallet av regeringens utredningar ”God och nära vård” samt ”Ordning och reda i vården”, måste inväntas innan Västra Götalandsregionen gör genomgripande förändringar i det uppdrag som formulerats i Vårdval Vårdcentral.
  • En ytterligare utvärdering av vårdvalets effekter i nuläget behöver föregås av en djupare analys av de utvärderingar som redan gjorts och vilka lärdomar Västra Götalandsregionen kan dra av dessa.

Beslut: enligt förslag
S reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och