Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Ärenden 14-16

14. Försäljning av fem personalbostäder i Lidköping (15:48)

Sedan 1964 äger Skaraborgs Sjukhus (SkaS) fem personalbostadsrätter i Lidköping. Styrelsen för SkaS har beslutat att bostadsrätterna ska säljas och lämnat över det till fastighetsnämnden.

Det finns ett beslut om att bostadsrätter som Västra Götalandsregionen äger ska erbjudas till försäljning i samband med hyresgästers avflyttning. Fyra av bostadsrätterna står tomma och den femte har sagts upp. Lägenheterna behöver renoveras.

Regionfullmäktige beslutar att de fem bostadsrätterna i Lidköping som styrelsen för Skaraborgs Sjukhus förfogar över ska behandlas som avvecklingsfastigheter.

Fastighetsnämnden får i uppdrag att sälja bostadsrätterna. Samtliga Västfastigheters kostnader med anledning av försäljningen ska täckas av köpeskillingen.

Beslut: enligt förslag

15. Årlig översyn av regionövergripande styrdokument (15:49)

Regionfullmäktiges budget är det överordnade styrdokumentet för  regionens verksamheter. För att få en ökad tydlighet om vilka styrdokument som gäller därutöver bekräftar regionfullmäktige årligen vilka dokument som är aktuella, vilka som behöver revideras eller upphöra.

Samtliga gällande styrdokument på regionövergripande nivå finns att läsa på http://www.vgregion.se/styrdokument.

Regionfullmäktige noterar informationen om styrdokument antagna av regionfullmäktige.

Solenergiplan för Västra Götalandsregionen förlängs och införlivas i ny miljöplan för Västra Götalandsregionen. Den planeras gälla från den 1 januari 2021.

Beslut: enligt förslag

16. Arbetsordning för regionfullmäktige (15:50)

Regionfullmäktige ska anta en arbetsordning för att komplettera kommunallagens regler.

Regionfullmäktiges presidium har gjort en allmän översyn av arbetsordningen och föreslår förändringar på grund av:

  • ändringar i Kommunallagen
  • Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) underlag till arbetsordning
  • regionfullmäktiges beslut om politisk organisation för mandatperioden
  • regionfullmäktiges beslut om elektroniska handlingar
  • fast plats för regionfullmäktiges sammanträden saknas
  • redaktionell och språklig översyn.

Förslaget innebär inga ökade kostnader. Antagen arbetsordning publiceras på regionens webbplats. Regionfullmäktige antar reviderad arbetsordning för regionfullmäktige.

Beslut: enligt förslag

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och