Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Ärenden 12-13

12. Identitets- och varumärkespolicy för Västra Götalandsregionen 2019-2024 (15:45)

Undersökningar som gjordes 2017 visar att invånare i Västra Götaland uppfattar Västra Götalandsregionen (VGR) som byråkratisk, avlägsen och trög. Bilden av VGR är splittrad hos medarbetare och det saknas en samlad organisatorisk identitet.

Ett starkt varumärke är ett stöd i ledning och styrning och behövs för att:

  • säkra tydlighet och förtroende hos invånare
  • skapa kunskap och stolthet bland medarbetare
  • bli en attraktiv arbetsgivare och möta kommande års rekryteringsbehov
  • klara nödvändiga omställningar inom hälso- och sjukvård och andra områden
  • vara en stark påverkansaktör på riks- och EU-nivå
  • stärka Västra Götalandsregionens lagstadgade ansvar för länets utveckling vad gäller tillväxt och utvecklingsfrågor.

Identitets- och varumärkespolicyn är ett verktyg för VGR:s förtroendevalda och medarbetare. Den beskriver hur organisationen kan ta den föreslagna positionen som samhällsutvecklare, hur VGR presenterar verksamheter och lever den gemensamma organisationskulturen.

Det långsiktiga målet är en attraktiv organisation där invånare och medarbetare upplever tydlighet och har förtroende för den regionala nivån och VGR som organisation.

Regionfullmäktige antar Identitets- och varumärkespolicy 2019–2024. Den ersätter styrdokumentet Västra Götalandsregionens plattform - Om regionens gemensamma utgångspunkter och identitet.

Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att besluta om riktlinjer för identitet och varumärke gällande samtliga förvaltningar samt hel- och majoritetsägda bolag.

 Beslut: enligt förslag

13. Västra Götalandsregionen byter namn till Region Västra Götaland (15:47)

I mars förra året presenterade Indelningskommittén ett förslag om att Sveriges landsting ska byta namn från landsting till regioner.

Tanken med en namnändring är att samtliga landsting/regioner bör följa samma namnprinciper och därmed skapas bättre förutsättningar att förstå den regionala nivån. Namnen ska inledas med begreppet Region. Förslaget ligger hos regeringen för beslut.

Regionfullmäktige ändrar det publika namnet på organisationen från Västra Götalandsregionen till Region Västra Götaland. Namnändringen gäller från januari 2021.

Ett koncernövergripande arbete görs kring byte och uppdatering av skyltar, produkter och material där det tidigare namnet återfinns, under perioden 2021–2025. Detta hanteras restriktivt kopplat till normal omsättning för uppdatering av skyltar till cirka 2,4 miljoner kr/år.

Beslut: enligt förslag

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och