Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information

Sammanträde med regionfullmäktige, tisdagen den 9 april 2019 på Quality Hotel, Nabbensberg 2, Vänersborg

Tider

 • Klockan 09.00 - Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan
 • Klockan 09.30 - Sammanträdet startar

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

 2. Frågestund

 3. Interpellation av Inga Maj Krüger (SD) om arbetet mot hedersrelaterat våld

 4. Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om debitering av direkta extrakostnader vid uteblivna vårdbesök

 5. Interpellation av Heikki Klaavuniemi (SD) om kostnader inom ambulanssjukvården

 6. Interpellation av Janette Olsson (S) om cancervården i Västra Götalandsregionen

 7. Interpellation av Malin Sjunneborn (S) om arbetsmiljön på sjukhusen

 8. Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om fotvård för patienter med diabetes

 9. Bokslutsdispositioner 2018

 10. Årsredovisning för Västra Götalandsregionen 2018

 11. Revisionsberättelser för 2018 års verksamhet

 12. Identitets- och varumärkespolicy för Västra Götalandsregionen 2019-2024

 13. Namnändring av organisationen till Region Västra Götaland

 14. Försäljning av personalbostäder i Lidköping

 15. Årlig översyn av regionövergripande styrdokument

 16. Arbetsordning för regionfullmäktige

 17. Översyn av sjukresor 2018

 18. Gemensamma priser för DRG-ersatt vård och sluten psykiatrisk vård vid regionens sjukhus

 19. Redovisning av åtgärder med anledning av bifallen motion om äldreråd

 20. Motion av Aylin Fazelian (S) om behovet av en Social Science Park i Västra Götalandsregionen

 21. Motion av Magnus Harjapää (SD) om att förbättra Västra Götalandsregionens miljöpolitik

 22. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) och Bo Antonsson (SD) om att intensifiera arbetet mot beroende av bemanningsföretag

 23. Anmälan av inkomna motioner

 24. Anmälningsärenden

 25. Valärenden
Mer information kring handlingarna finner du här!
Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och